Popis správního území obce Hukvaldy


Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy

tel: 558 699 213; ; obec@hukvaldy.eu;  web: www.hukvaldy.eu

Základní sídelní jednotky: (i) Hukvaldy, (ii) Dolní Sklenov, (iii) Horní Sklenov, (iv) Rychaltice, (v) Krnalovice

Dolní Sklenov je místní částí obce Hukvaldy a rozkládá se nedaleko západního úpatí Palkovických hůrek, severozápadním směrem od Hukvald. Na severní okraj Dolního Sklenova navazuje část Rychaltice a od Horního Sklenkova je oddělena malou vodní nádrží.

Geografické souřadnice katastru:                 49°37′26″ s. š., 18°13′19″ v. d.

Nadmořská výška:                                        282 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      20,28 km2

Počet obyvatel obce:           2 080

  • děti do 14 - ti let                         351

  • ekonomicky aktivní                 1 149

  • ekonomicky neaktivní                580

Zásobování vodou a energiemi

V obci je stávající vodovod DN 150, který je pod tlakem redukčního ventilu „Od Hájova“ a navrhuje se rozšiřující vodovod DN 100, který bude pod tlakem redukčního ventilu v centru obce. Zdrojem pitné vody je OOV DN 500 Chlebovice – Hájov, který prochází přes území obce Hukvaldy. Napojení na OOV DN 500 je řady DN 150 a DN 100 v centru obce, které přivádí vodu přes redukční ventil do převážné části obce a řadem DN 160 v západní části obce, který přivádí vodu přes redukční ventil „Od Hájova“ do jižní části obce.
Stávající vodovod je navrženo prodloužit řady DN 80 a DN 100 v celkové délce cca 1,2 km. Do doby než bude navržený vodovod vybudován, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou (ze studní).
 

Kanalizace

Obec Hukvaldy nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do stávající původně dešťové kanalizace, povrchových příkopů a do trativodů, které odvádí splaškové a dešťové vody do recipientů.

Pro odkanalizování obce Hukvaldy je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy dle projektu „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“. Celkem je navrženo vybudovat cca 13 km o profilu DN 300. Navržená stoková síť bude napojena na splaškovou kanalizaci obce Fryčovice a likvidace odpadních vod je navržena na ČOV města Brušperk.

Navržené stoky splaškové kanalizace DN 300 v celkové délce cca 2 km jsou vedeny převážně podél navržených a stávajících komunikací a přes parcely 1 – 9, 11 a 21 – 23 a zaústěny do stok se zakončením na ČOV města Brušperk. Pro napojení splaškové kanalizace na navržené splaškové stoky, bude potřeba vybudovat stoku splaškové kanalizace podél místní spojky silnic II/486 a III/4863. Navržená stoka, která prochází přes parcelu 11 je převzata z projektu „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“.

Dešťové vody je navrženo v maximální míře zadržet v území, a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je navrženo touto studií a platným ÚP odvádět dešťovou kanalizací DN 200 – DN 250 či povrchově mělkými zatravněnými příkopy umístěnými podél komunikací v celkové délce 1,1 km. Stoky dešťové kanalizace je navrženo zaústit do bezejmenného pravobřežního přítoku Sklenovského potoka.

Do doby výstavby kanalizace budou odpadní vody ze staveb realizovaných na jednotlivých pozemcích likvidovány v jímkách na vyvážení (župách) nebo v malých domovních čistírnách odpadních vod.

Obec je plynofikovaná a elektrifikovaná.

Elektrická energie

Potřebný příkon se navrhuje zajistit výstavbou nové distribuční trafostanice DTS – navrženou v rámci Z 43. Nová DTS bude betonová jednosloupová, s transformátorem o výkonu 400 kVA, napojená zemní kabelovou přípojkou 22 kV. Na straně NN bude sloupová trafostanice vybavena skříňovým rozváděčem umístěným nad zemí v pevné schránce odolné proti vlivům prostředí i mechanickému poškození. Pro novou zástavbu bude rozšířena kabelová síť NN v jednotné dimenzi AYKY 3 x 120 + 70, napojená 2 vývody z nové DTS. Navržená kabelová síť bude jištěna v rozpojovacích skříních a propojena do stávající nadzemní sítě NN.

Soudobá špičková potřeba plynu

pro zajištění tepelné energie k vytápění RD a přípravu TUV je orientačně stanovena na 2,2 m3h-1 pro RD, resp. 117 m3 h-1 pro navrženou zástavbu. Tato špičková potřeba plynu se navrhuje zajistit napojením na stávající středotlaký plynovod DN 90 vedený podél místní komunikace v jižní části řešeného území, s propojením na plynovod DN 50. Nová středotlaká plynovodní síť bude provedena z plynového tlakového potrubí PE 100 – SDR 11 v profilu DN 63, potrubí plynovodu bude uloženo v zemi, ve výkopu s pískovým podsypem a označením žlutou výstražnou folií, s minimálním krytím 1 m. Jednotliví odběratelé budou napojeni přípojkami ukončenými ve skříních H.U.P., s nízkotlakým regulátorem a plynoměrem, které budou osazeny v hranici parcely.

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren:

1 náhradní cisterna pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou  -  náměstí v centru Nýdku u zastávky autobusu

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s - dispečink tel. 800 292 300
 

Hukvaldy - regionální informační servis