POVODŇOVÝ PLÁN obce HUKVALDY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Hukvaldy ID dPP:12075 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh.Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Hukvaldy podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Frýdek-Místek. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Hukvaldy a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na huk.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Ondřejnice
  • Sklenovský potok
  • Rybský p., Brusná, Telecí p., Krnalovický p.

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p.

Č.j.:
ze dne 

Lesy České republiky, s. p.
ST - oblast povodí Odry - Frýdek Místek

Č. j.: 
ze dne 
Potvrzení souladu nadříz. povod. orgánu: Městský úřad Frýdek-Místek, Odbor životního prostředí a zemědělství

Č. j.: MMFM 22143/2021
ze dne 16.02.2021
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Hukvaldy:

Usnesení č. 
ze dne 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část květen 2022
organizační část květen 2022
grafická část září 2020
přílohy květen 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze květen 2022
offline verze září 2020
digitalizovaná verze květen 2022
databáze POVIS květen 2022

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

listopad 20178