Hydrologické údaje a protipovodňová opatření

Území katastru obce Hukvaldy trpí povodněmi z hlavního toku Ondřejnice (1997), zejména při nadměrných srážkách na západní části Podbeskydské pahorkatiny a také při srážkách nad oblastí Palkovické hůrky. Odtud také po povrchu stékají prudké srážkové vody na sever do údolí Ondřejnice i samotných Hukvald. Protáhlé svodné území povodí Ondřejnice od jižně ležících Kozlovic  až po Brušperk a Starou Ves nad Ondřejnicí, kde se Ondřejnice vlévá do Odry je charakteristické rychlým až střednědobým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, vysokých průtoků z jarního tání sněhové pokrývky na úbočí Podbeskydské pahorkatiny doprovázeným srážkami i bleskovými povodněmi sestupujícími ze Skalky 964 m v Ondřejníku  z jihu, Kazničova a Babí hory od obce Hukvaldy. Obec je rovněž ohrožována letním splachy půdy ze zemědělsky obdělávaných svahů okolních vrchů nad obcí.

Charakteristika dílčího povodí Ondřejnice (v povodí Odry)

Ondřejnice se svými mnohočetnými přítoky a Sklenovský potok jsou hlavními zdroje povodní katastru obce Hukvaldy. Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu stoku z mezihřebenových zářezů území kopcovitého masivu – Palkovické hůrky (Babí hora, Kubánkov 660 m, Kazničov 601 m), která je západním výběžkem Podbeskydské pahorkatiny.

Obr.  Hukvaldy – správa vodních toků – Povodí Odry s.p. a Lesy ČR s.p.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Hukvaldy se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Ondřejnice, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích a lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

PPO na Ondřejnici

Ondřejnice postupně protéká obcemi Hukvaldy, Sklenov, Rychaltice, Fryčovice, Brušperk a Stará Ves n/ Ondřejnicí. Kromě Staré Vsi n/O, kde koryto Ondřejnice převede pouze Q5, a kromě několika místních rozlivů ve Sklenově (lávkou snížení kapacity na Q10) a v Rychalticích (rozliv od Q10 a více vlivem vzdutí od spádového stupně, což je již odstraněno), stupeň ochrany před povodněmi vyhovuje, město Brušperk má ochranu do Q50, jeho okraje pak do Q20 a ostatní sídla Q20 a více. Návrhy opatření před povodněmi se proto soustřeďují pouze na Starou Ves n/O. Studijně zde bylo dosud navrženo: • zkapacitnění koryta přes obec s prohrábkou dna v úseku dlouhém asi 800 m, • úprava koryta na délce 700 m • a zhotovení odlehčovacích ramen v délce kolem 2400 m. Při podrobnější projekční přípravě se ukázalo, že celý návrh je velice komplikovaný a na hranici technické proveditelnosti, což se rovněž odráží na ceně stavby, která se blíží 100 mil. Kč a několikanásobně převyšuje původní předpoklady. Proto se jeví v tuto chvíli jako neúnosné soustavnou úpravu koryta ve Staré Vsi realizovat a měla by se provést analýza povodňových škod a pak buď v přípravě úprav pokračovat, nebo hledat jiná řešení. Nelze vyloučit, že finanční a riziková analýza prokáže neúčelnost plánovaných úprav a jako řešení se pak jeví propracovat variantu tlumení povodňových průtoků Ondřejnice v suchém poldru v prostoru Hukvaldy, kdy dosažený efekt ochrany poldrem by sloužil všem sídlům níže po proudu a náklady na jeho pořízení by pak byly opodstatněné.

Mapa vodních toků na katastru obce