A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Hukvaldy je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Ondřejnice  km 48,000 – 72,840

Řeka Ondřejnice 9.692 - 19.093 ř.km

 LB i PB inundace podél celé obce Hukvaldy ;   19.09 -14.6 ř.km

Pravobřežní i levobřežní inundace řeky Ondřejnice postihuje zástavbu v celém katastru obce a povodeň může napáchat škody na lidských sídlech.

Inundace řeky Ondřejnice postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto řeky zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace II/486

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.