Historické povodně


Území katastru obce Hukvaldy trpí povodněmi z místního řeky Ondřejnice a Sklenovského potoku. Rozsáhlé svodné území svahů Beskyd je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Jablunkovského úvalu nížinné zvlněné roviny Frýdek-Místek. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Hukvaldech se vyskytovaly a vyskytují povodně. Doložené povodňové epizody: 1865, 1924, 1965, 1966, 1968, 1985, 1989, 1990, červenec 1997, 2007, 2014.

Kroniky Hukvaldské zaznamenávají počasí, tedy i povodně, krupobití, velké množství sněhu a naopak období sucha a jiné pohromy.

Naši obec povodně  postihly několikrát. Velká povodeň, která je v kronice zapsána, byla například v roce 1966. Kronikář Jan Matula o tom napsal:

Nepřetržité deště po několik dnů trvající narušily půdko té míry, že nebyla schopna pojmout spousty vody, které spadly v pátek 22. července t.r. (1966 pozn.aut) na údolí řeky Ondřejnice a v největší míře na nejbližší okolí. Proudy vody, které si dělaly cestu z Kazničova (601 m pozn.aut) a Hůrky (Větřkovická hůrka – 407 m, pozn.aut) přes Horní Sklenov, z obory (Obora Hukvaldy – strmý hřeben mezi Kazničovem na jihu a obcí Hukvaldy na severu, pozn.aut) přes Hukvaldy a k.ú. Podlesí a z Babí hůry na Dolní Sklenov a Rychaltice rozrývaly promoklou půdu přes lesní porosty, kolem cesty do hloubky až 3 metrů, braly vše, co bylo v cestě a zanášely do vesnice. Sklepy i výš položených domků byly zaneseny vodou a bahnem. Na několika místech  nastal posuv půdy, největší v oboře nad cestou ke Kozlovicím proti Podlesí, kde bylo strženo několik desítek vzrostlých buků i s oborní zdí. Provoz na cestě byl několik  dní omezen. Hladina Ondřejnice stoupla o 3 metry, avšak břehy nepřetekla. V odpoledních hodinách déšť ustal  a hladina poklesla. Následující pondělí  26. července se snesla velká průtrž  mračen na přední části Beskyd. U nás téměř nepršelo. V poledních hodinách stoupla hladina Ondřejnice  v několika minutách o více než 4 a půl metrů /též Lubina a Ostravice/  a zaplavila údolí pod Podlesím a Dolní Sklenov téměř do  metru. V Rychalticích u viaduktu bylo půl metru vody, domky níže položené zatopeny po okna. Proud vody unášel mohutné stromy, strhával cesty, mosty, lávky, ploty, vše, co bylo v cestě odneseno. Bylo štěstím, že po půl hodině nastal pokles hladiny, ale i to stačilo, aby škody byly stotisícové, značně však kryté pojištěním. Na zdraví a životě neutrpěl nikdo, v Kozlovicích nešťastnou náhodou utonul jeden občan.

Na podobnou pohromu není pamětníka. V roku 1924 po krátké bouřce náhle vystoupily vody z břehů Ondřejnice, ale velmi krátce“

Kronikář Jan Matula dále připomenul některé povodně v dávnější minulosti:

„Je zaznamenáno několik povodní koncem XIX. století, dokonce utonutí několika osob v Dolním Sklenově. Největší povodeň je zaznamenána 5. května 1865. kdy byla zatopena rychaltická škola /tenkrát ještě bez patra/.

Nynější množství vody nelze srovnávat s minulým, dnes je koryto Ondřejnice  o 5 metrů hlubší a mnohem širší, možno tuto povodeň považovat za největší“.

Ještě v tomto roce (1966 pozn.aut) započala oprava cest, stržených nebo poškozených mostů i lávek.

  • dva roky později došlo k další povodni (1968, pozn.aut), ale ta už nebyla tak rozsáhlá jako v roce 1966. Ani v kronice není nic zapsáno.

  • V kronice je v zápise za rok 1985 zaznamenáno zatopení sklepů a zahrad u rodinných domů u Sklenovského potoka a mlýnského náhonu při prudkých deštích 7.a 8. srpna 1985. 18. srpna po vichřici a lijáku byly poškozeny střechy několika domů, zaplaveny cesty, pole, ze kterých voda brala ornici, byly zaneseny studny, byly značné škody na úrodě.

  • Další vylití Sklenovského potoka a mlýnského náhonu je zaznamená v zápise za rok 1989, kdy voda zaplavila nešješn pole a zahrady, ale i mnohé sklepy, také na Horním Sklenově, což nepamatovali občané tam bydlící.

  • Totéž se opakovalo i v následujícím roce 1990.

  • V roce 1997, v sobotu 3. července, již za deště, končil Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. Pršelo celou noc. Následující neděli  asi o půl deváté ráno se vylil Sklenovský potok a s nim i bývalý mlýnský náhon – vodoteč tekoucí přes Hukvaldy a Dolní Sklenov. Právě v Dolním Sklenově voda zatopila zahrady, sklepy rodinných domů. Voda stékala i z okolních polí ve všech místních částech obce, v Horním Sklenově to byla voda stékající z Hornosklenovské hůrky. U myslivecké chaty v Dolním Sklenově zatopila voda z polí dětský letní tábor. Děti byly za pomoci hasičů evakuovány. Nejdřív byly v bytě ředitelky školy Mgr. Aleny Lévové, pak v tělocvičně základní školy. Svou pomoc i občanům mimo hasiče hukvaldské pod vedení pana Ladislava Strakoše začali poskytovat hasiči i rychaltičtí s velitelem panem Václavem Domčíkem.  Čerpali vodu ze zatopených sklepů, odstraňovali překážky v tocích. Několik členů obou hasičských sborů odjelo pomáhat do obce Troubky (na Přerovsko pozn.aut), které byly povodní velmi poškozené.

Déšť neustával celou neděli, až to mělo za následek zvednutí hladiny vody v řece Ondřejnici, která obcí protéká od Kozlovic až po Fryčovice.  Ke kulminaci došlo kolem 10 hodin večer. Voda strhla lávku u Grufíků v Dolním Sklenově, poškodila lávku naproti restaurace U Richarda v Rychalticích, most u Košiců v Rychalticích

Prakticky se rozvodnily všechny drobné potůčky, poškozeny byly i místní komunikace, na chatovišti došlo k sesuvu půdy. Oba hasičské sbory zůstaly v pohotovosti nejen v neděli, ale také v následujících dnech. Stále odčerpávali vodu ze sklepů, odstraňovali překážky v potocích v toku řeky Ondřejnice. Prvé odhady škod byly více než jeden milion korun.

  • V roce 1998 byly opět v srpnu silnější deště a byly obavy z opakování povodně z loňského roku.  K tomu naštěstí nedošlo.

  • Lokální záplavy, zejména v části Dolní Sklenov u domků 36, 31 a 17 začátkem září například 2007 způsobil Sklenovský potok a bývalý mlýnský náhon.Voda z polí zaplavila garáže u domků 103, 101, a 99 rovněž v Dolním Sklenově, v Rychalticích pak poškodila komunikaci Konečný-Matula-Bernatský.

  • Totéž se opakovalo v roce 2014 postihly Hukvaldy povodně ze Sklenovského potoku. Povodeňnapáchala v části obce hmotné škody na majetku.

I v dalších letech při déletrvajícím dešti dochází ke zvedání hladiny ve Sklenovském potoku a bývalém mlýnském náhonu, což má za následek zaplavení sklepů v okolních domcích.

  

     

Obr. historické povodně v částech obce Hukvaldy